Sectorials Acció social i solidaritat

Acció social i solidaritat

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial d’Acció Social i Solidaritat ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1.  Desenvolupar uns serveis d’acció social i promoció a les persones basats en la llei de Serveis Socials de 2007

Objectiu: Promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i els grups en els quals s’integra siguin reals i efectives.

Tothom té dret a un nivell de vida que asseguri a ell i a la seva família, la salut i el benestar, especialment en quant a l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris. I ERC Igualada ho desenvoluparà a través de la promoció de serveis i accions socials per a la prevenció i detecció de casos en tots els àmbits com, salut, infància, inserció laboral…

En aquest sentit, ERC Igualada adoptarà mesures per a disposar de plans d’atenció social individuals i familiars, amb proximitat als ciutadans i tenint eficàcia i eficiència en les necessitats socials, treballant en coordinació i xarxa. ERC Igualada creu que és necessari oferir un professional de referència, per tal de garantir un treball transversal per aconseguir coordinació amb altres sectors de l’atenció social. A més, també es treballar per augmentar les prestacions de servei i no tant les prestacions econòmiques.

Proposta 2. Fomentar el voluntariat social

Objectiu: Organitzar des de l’ajuntament una entitat per impulsar el voluntariat social a la nostra ciutat.

ERC Igualada creu que és fonamental fomentar la importància que té una xarxa transformadora de canvis socials, per tal de donar suport a les persones més desfavorides i sensibilitzar a la població a l’entorn del voluntariat social, a través de formació, eines de sensibilització, suport, creant un marc legal… per tal de coordinar les diferents necessitats i també coordinar els diferents nivells d’assistència: serveis socials, salut, ensenyament, economia…

Proposta 3. Reforçar i potenciar el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social

Objectiu: Donar més impuls i reforç al Pla Local d’Inclusió per tal de garantir una protecció social global.

Arrel de la davallada de l’economia en general, fet que ha provocat una crisi econòmica mundial, s’han produït com a conseqüència uns grans canvis socials que han causat un increment de les desigualtats, en el sentit que la manca de poder adquisitiu, lligat quasi sempre a la precarietat laboral o la falta de feina, ha fet que moltes persones no puguin accedir als sistemes de protecció i a la provisió de béns i serveis, quedant desemparats i totalment vulnerables. Així doncs, ERC Igualada agafa el compromís de reforçar el Pla Local d’Inclusió, de manera que reforçant el seu equip, reforçant les actuacions i reforçant la participació de totes les àrees de l’administració, s’aconsegueixi que tota persona pugui fer ús dels ajuts ja existents i pugui desenvolupar-se altra vegada com a persona i com a professional. Per tot això, ERC Igualada considera que cal fer un anàlisi i una recollida de dades reals, a més de les que es puguin obtenir a través dels serveis municipals. Creu important crear una xarxa d’empreses col·laboradores que ajudin a desenvolupar de manera eficient el Pla Local d’Inserció, però sobretot és primordial reforçar aquest Pla a nivell institucional, dotar-lo, si s’escau, de més personal humà, de més recursos econòmics i tècnics, així com implicar a tots els departaments en  la seva implementació.

Proposta 4. Atenció i Protecció a la Infància i a la Joventut

Objectiu: Crear programes de protecció i detecció de situacions de vulnerabilitat dels infants i dels joves.

Actualment són moltes les famílies que estan en una situació de vulnerabilitat i desigualtat social molt greu, situació que no sols afecta als adults del nucli familiar, sinó que els principals afectats, en la majoria dels casos, són els infants i els adolescents. És bàsic i prioritari lluitar a favor d’aquests col·lectius per la seva especial fragilitat i carència de mitjans a l’hora de demanar ajuda o accedir als sistemes de protecció. Per això, ERC Igualada creu que és molt important començar per una recollida acurada i real de la informació per tal de detectar totes les situacions. Però perquè aquest treball sigui plenament efectiu, és necessari la implicació i col·laboració de tots els agents socials, així com de tots els organismes de l’administració pública. En el cas dels adolescents, aquesta informació i detecció esdevé més específica pel fet que, dins d’aquest col·lectiu, afecten altres problemàtiques, no menys importants, com són les addiccions. Així en aquest sentit, ERC Igualada aposta per la creació d’una xarxa de treball conjunt amb les famílies, les escoles, els instituts i l’administració per tal de realitzar una detecció i protecció eficaç de les possibles addiccions a les quals puguin estar exposats els joves.

Proposta 5. Impuls de l’atenció domiciliària

Objectiu: Incrementar l’assistència i atenció domiciliària tant el l’àmbit sanitari com en el de Serveis Socials.

El model d’Estat del Benestar que tenim a Catalunya es caracteritza per ser un model en que la redistribució de la riquesa és molt baixa i, per tant, les prestacions socials també ho són, a diferència del model d’Estat del Benestar que tenen països com Dinamarca, Suècia, Noruega o Finlàndia, on en aquests països un dels principals eixos d’aquest Estat del Benestar és la important redistribució de la riquesa i la universalitat de les prestacions, és a dir, que tothom pugui accedir a les prestacions socials. Per aconseguir arribar fins aquí cal apostar fermament per impulsar els serveis públics i les prestacions socials, i ERC Igualada fa aquesta aposta. En aquest sentit, dins aquestes prestacions socials, creiem que a Igualada es podria millorar el servei dirigit a l’atenció domiciliària, i per això, ERC Igualada es compromet a impulsar, fomentar i, per tant, incrementar l’assistència i atenció domiciliària tant en l’àmbit sanitari com en el de Serveis Socials, de manera que incrementant aquestes assistències domiciliàries estarem prestant un major servei a la ciutadania, descongestionant els centres sanitaris en temes que no requereixen una especial atenció mèdica, i sobretot, estarem fixant les bases per a  l’augment de persones que treballin en el sector de la salut, i per tan, comportarà la creació de llocs de treball i a la vegada un creixement estable de l’economia.