Sectorials Educació

Educació

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial d’Educació ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Vetllar per una oferta educativa de qualitat i equilibrada socialment

La transformació i el creixement de la ciutat fan necessària una actuació en matèria de planificació educativa que tingui en compte el canvi de necessitats i també els referents educatius. Des d’ERC ens comprometem a treballar per garantir una oferta educativa equilibrada en tots els àmbits educatius. Vetllarem tant pels equipaments com per la qualitat dels serveis educatius. Fent participar la comunitat educativa en la presa de decisions i partint d’una visió global de ciutat exercirem les competències que ens corresponguin en cada cas per tal de garantir una educació de qualitat i ajustada al màxim a les necessitats de cada alumne. Un dels reptes d’ERC és promoure l’equilibri entre identitat i diversitat, és per això que es desenvoluparan polítiques d’acció necessàries i es prendran mesures per eliminar obstacles de qualsevol mena, dedicant esforços a fomentar la cohesió social i promovent les condicions de plena igualtat que ens portin a construir una ciutat sense exclusions. Garantir un bon funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització, ampliant el seu camp d’acció detectant les necessitats de l’alumnat de nova incorporació per tal d’assessorar la Comissió d’Admissió i Garanties en l’adjudicació d’un centre. L’OME no decideix, però canalitza, té la informació de la situació de tots els centres i de les necessitats de les famílies. Des d’ERC vetllarem pel treball de la Comissió d’Admissió i Garanties en el repartiment de l’alumnat amb necessitats educatives especials tant en període de preinscripció com la resta del curs i garantirem la coordinació entre les diferents administracions implicades per tal de promoure una escola equilibrada socialment. Tanmateix cal tenir present el treball per la reducció de l’absentisme escolar a totes les etapes educatives i engegar actuacions adequades a cada nivell, i especialment en l’etapa de l’adolescència, cal sumar esforços per detectar els possibles problemes o obstacles que poden patir, i donar-los eines per afrontar-los.

Proposta 2. Teixir una xarxa educativa de ciutat desenvolupant valors

L’educació és l’eix fonamental per tirar endavant una ciutat, on som tots implicats. A Igualada tenim el Consell Escolar Municipal i el Consell de Participació de les Llars d’Infants Municipals, espais de trobada de diferents sectors per coordinar-se i informar dels temes educatius municipals. Des d’ERC es fa una aposta clara perquè l’Administració local faci un paper real de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu integrat dels agents que intervenen en el municipi. En aquesta línia es veu necessari fomentar aquests organismes com a espais de participació i coordinació de projectes i iniciatives de la ciutat per fer més efectiva la participació dels sectors en la programació general educativa del municipi. Ens trobem però, que en aquests Consells no hi són representades totes les entitats d’educació formal i no formal i, és necessari teixir una xarxa educativa de ciutat on participin totes les institucions i entitats socioeducatives del municipi, incloses les AMPES, amb esperit de cooperació i suport mutu. És per això que, des d’ERC, es proposa crear una comissió educativa que, en el marc d’un projecte educatiu de ciutat, realitzi estudis i estableixi els canals efectius per obtenir informació precisa i real sobre les necessitats de les diferents entitats i, mitjançant la participació ciutadana, permeti formular propostes concretes per resoldre-les. Aquesta comissió s’encarregaria de potenciar el diàleg i el treball compartit des d’institucions d’educació formal (escola- institut- universitat) amb altres agents educatius per tal de donar resposta a totes les necessitats que se’ns plantegen impulsant projectes dinàmics i compartits, promovent la participació i implicació en la societat. Fins i tot seria convenient la participació d’altres regidories municipals per tal de completar el cercle. Aquests projectes s’haurien d’orientar a la realització d’iniciatives i accions cíviques per tal de desenvolupar la competència social i ciutadana, on els estudiants siguin els protagonistes de les accions de compromís amb la ciutat, a través de serveis a la comunitat, voluntariat, aprenentatge servei… Participar des de l’escola, fent-se seva la ciutat. Amb esperit de cooperació s’impulsarà una veritable xarxa educativa de ciutat i es creixerà en implicació i valors socials.

Proposta 3. Fer de les escoles municipals motor cultural de la ciutat

A l’escola és on els infants adquireixen les capacitats i principis que els permetran desenvolupar-se com a persones, però no és l’únic àmbit on desenvolupen aquests valors. Per això és molt important continuar treballant per l’educació inclusiva, és a dir, aquella educació que ofereix a tots els alumnes les oportunitats educatives i les ajudes (curriculars, personals, materials) necessàries pel seu progrés acadèmic i personal. Dins d’aquest ensenyament les escoles Municipals de Música, Art i Teatre juguen un paper molt important: no sols són un servei públic i per això cal vetllar per fer-les accessibles a tothom, sinó que a més són cultura i, per tant, han d’estar presents en totes les etapes educatives. Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els infants en les seves etapes de formació musical, també han de desenvolupar nombrosos projectes de cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la societat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida. Amb la voluntat d’estendre l’ensenyament musical i artístic més enllà de l’escola de Música i l’Escola d’Arts, des d’ERC volem potenciar totes aquelles activitats i projectes que impulsen fer arribar la cultura a tothom. Per això volem seguir promovent el Projecte SonaEscola, que a hores d’ara ofereix als alumnes de primària de diferents escoles la possibilitat d’aprendre a tocar un instrument, i ampliar-lo mitjançant un sistema de beques que doni la possibilitat, als alumnes que les obtinguin, de continuar la formació musical més enllà del projecte. Creiem que és necessari crear un projecte similar amb l’Escola d’Art per tal de poder completar la formació artística a les escoles de la ciutat i per tant des d’ERC Igualada treballarem per aconseguir un conveni que ho afavoreixi. Igualada té unes escoles artístiques de qualitat i ERC Igualada, amb un treball conjunt de les Regidories de Cultura i Educació, vol potenciar l’ambient artístic que promouen com a motor cultural, fent d’Igualada un referent educatiu i cultural de les arts.

Proposta 4. Potenciar la informació i orientació de tots els àmbits educatius de la ciutat

Per ERC Igualada és primordial impulsar la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg de la vida. Fins ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys per treballar tota la vida; actualment el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida. En aquest sentit, Igualada disposa d’un bon sistema educatiu, des de l’educació infantil, passant per primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria. A més del sistema educatiu obligatori de qualitat, hi ha també una gran oferta d’estudis no reglats, ensenyaments no oficials que no estan regulats per llei, i que culminen amb l’expedició d’un certificat o diploma del centre que els imparteix. Malgrat això molts alumnes, sobretot a partir dels 16 anys, es troben que no saben quins estudis poden fer, perquè hi ha tanta varietat i la informació està tan dispersa, que sovint els és difícil orientar-se a l’hora d’escollir un camí cap a una professió. Així doncs des d’ERC es proposa crear un punt d’informació i assessorament per tal que mestres, famílies i alumnes puguin informar-se tant del ventall d’estudis que s’ofereix a l’Anoia com dels sistemes de beques i ajudes, informació que serà absolutament completa, de totes les etapes educatives i de formació. Aquest punt d’informació es faria ampliant l’àmbit d’actuació de l’Oficina Municipal d’Escolarització que actualment és punt d’informació dels ensenyaments obligatoris i s’habilitaria un espai-web en la pàgina de l’Ajuntament que posés a disposició de tothom l’oferta educativa de la ciutat. La proposta es completaria impulsant, des de la Regidoria d’Educació, la celebració anual de la Fira d’Estudis, ampliant l’actual Fira Igualada Universitària de manera que englobi tota l’oferta d’estudis a partir dels 16 anys, del sistema educatiu reglat i no reglat. Des d’ERC es vetllarà perquè la difusió d’aquesta informació arribi a tots els estudiants i les seves famílies al llarg de tot el seu procés escolar i formatiu per tal d’acompanyar, guiar i fer el seguiment de l’alumnat en la tria d’estudis evitant l’abandonament i garantint la informació i orientació per la formació al llarg de tota la vida.

Proposta 5. Potenciar els ensenyaments no obligatoris per tal de garantir un accés efectiu al món laboral

Des d’ERC Igualada trobem imprescindible que a la nostra ciutat s’ofereixi una bona formació professional que respongui a l’entorn industrial i laboral que ens trobem avui en dia i que preveiem en els pròxims anys. Cal elaborar un programa transversal d’ocupació de la ciutat d’Igualada, amb plena implicació de les regidories de Dinamització Econòmica, Educació, Serveis Socials i Joventut. És per això que proposem la creació d’un Òrgan, consensuat amb tots els agents implicats, que treballi per la Formació Continuada i la Transició al Món del Treball. Els objectius d’aquest Òrgan serien en primer lloc, analitzar les necessitats de perfils professionals al món laboral de la nostra comarca i la preparació que requereixen. En segon lloc, treballar per ampliar l’oferta de formació específica dirigida als potencials llocs de treball: Cicles Formatius de Formació Professional, especialitats Universitàries i Programes de Formació i Inserció (PFI). En tercer lloc, coordinar la relació Escola- Empresa per tal de crear un banc d’empreses on realitzar els períodes de pràctiques dels estudiants, possibilitant l’adjudicació de beques als estudiants mitjançant les donacions que puguin fer les empreses. Per últim aquest Òrgan treballarà per la connexió constant, el treball en xarxa per tal de facilitar als estudiants l’àmbit d’accés al Món del Treball en aquestes empreses i vetllar perquè les empreses tinguin la mà d’obra qualificada necessària després de la formació.