Sectorials Esports

Esports

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial d’Esports ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Potenciar la pràctica de l’esport a la ciutat, amb més infraestructures i millor qualitat dels serveis

Objectiu: Millorar la qualitat dels serveis esportius que ja s’ofereixen i ampliar l’oferta d’infraestructures per donar accés a l’esport a totes les franges d’edat i categories esportives.

Una realitat palpable a la nostra ciutat és la gran quantitat d’infants, joves i adults que practiquen esport. A Igualada tenim un gran nivell esportiu en moltes categories gràcies al gran ventall d’ofertes i equipaments de què disposa la ciutat. Però tot i així, ERC Igualada creu convenient reorganitzar els espais esportius de la ciutat, per tal de donar més servei a totes les persones que vulguin practicar un esport, ja sigui a nivell de competició com d’amateur. S’ha detectat una mancança a nivell d’equipaments per donar servei al gran volum d’usuaris com també s’ha detectat un deficient manteniment dels mateixos. Per tan, per part d’ERC Igualada es proposa ampliar l’oferta d’equipaments aprofitant tots els que té la ciutat, com per exemple, a més dels 12 equipaments esportius que ja funcionen, també es podrien aprofitar les instal·lacions dels diferents centres educatius públics d’Igualada i altres espais outdoor de la ciutat, per fer altres pràctiques, com running o trekking. Amb aquest gran ventall d’equipaments es podran ampliar els horaris d’usos dels mateixos i per tant conciliar al màxim treball, estudis i esport. Tot això sense oblidar la millora del manteniment de les instal·lacions i una millora en la formació de les persones encarregades de mantenir els diferents espais esportius, per tal de perllongar la vida útil de la instal·lació i una òptima pràctica de l’esport.

Proposta 2. Creació de la finestreta única i espai per les entitats esportives

Objectiu: Concentrar la informació esportiva de la ciutat en un sol punt de referència i oferir un espai al Patronat d’Esports per a totes les entitats esportives que desenvolupen la seva activitat en aquestes instal.lacions.

A Igualada, l’organisme públic encarregat de la coordinació fins ara de tota l’oferta esportiva és el Patronat Municipal d’Esports d’Igualada. Però a més existeixen 37 entitats esportives igualadines que també ofereixen la pràctica de diferents esports. ERC Igualada i diferents professionals de l’àmbit esportiu han estat analitzant tota la informació esportiva que rep un ciutadà i ha trobat certa dispersió i algunes duplicitats. ERC Igualada veu la necessitat de millorar la manera de canalitzar tota aquesta informació mitjançant la creació de la finestreta única. En aquesta finestreta única es vol resoldre tots els dubtes i donar el màxim d’informació i facilitats per a totes les persones de les diferents franges d’edat que s’interessin per la pràctica esportiva. L’objectiu principal de la finestreta única és donar una visió àmplia de totes les activitats lúdico-esportives que els usuaris poden practicar a les instal·lacions igualadines, juntament amb una ampliació de la informació destinada a la prevenció i control de la salut i seguretat esportives. Per últim, amb la reubicació dels punts d’informació de totes les entitats esportives més a prop de les instal·lacions, es millorarà la informació que podrà rebre l’usuari, facilitant l’accés a la pràctica de l’esport i a la obtenció de la informació i d’un assessorament més personalitzat a cada edat atenent a les necessitats que cadascú.

Proposta 3. Suport a les entitats esportives

Objectiu: Ajudar a les entitats esportives en la gestió econòmica, laboral i fiscal, en la formació i en la recerca de patrocinadors.

ERC Igualada vol que des de l’Ajuntament es faci un bon acompanyament a les entitats esportives i se’ls ofereixi tota la informació i formació necessàries, tant en la creació d’una nova entitat com en el desenvolupament i organització de les entitats que ja existeixen i que necessiten ajuda. Per tant, aquest suport a les entitats que planteja ERC Igualada està format per dues propostes concretes: la primera consisteix en ajudar als clubs, que ho necessitin, a organitzar-se, és a dir, donar suport a la organització interna pel que fa als estatus, juntes directives, assemblees, aspectes de la gestió econòmica, laboral i fiscal, formació monitors i entrenadors, etc. Aquesta proposta vol ser una eina especialment per les entitats petites que necessiten una visió externa de com portar un club, per tal d’ajudar a millorar dia a dia els clubs i la seva administració. La segona proposta consisteix en donar als clubs les eines i coneixements necessaris per elaborar el seu propi projecte esportiu, i com es poden apropar a les empreses i atraure-les per tal d’aconseguir un patrocinadors per al club. ERC Igualada vol ajudar a que els clubs puguin millorar el seu propi finançament mitjançant els patrocinadors. Resumidament, és tracta de posar a l’abast dels clubs uns recursos de suport de qualitat i ben contrastats, aconseguint economies d’escala amb la contractació agregada d’aquests tipus de serveis.

Proposta 4. Promoció dels Jocs Escolars

Objectiu: Acord de ciutat per a consolidar els jocs escolars com a base dels valors esportius des de l’inici de la infància fins a la pre-adolescència.

Per a ERC la pràctica esportiva és un factor molt important que afecta a la salut, a la socialització i a la cohesió social, sobre tot en edats primerenques (dels 6 als 10 anys), on l’aprenentatge d’un esport implica tota una sèrie de valors que s’adquireixen i que ajuden a formar-nos com a ciutadans lliures i més compromesos amb la societat. Els Jocs Escolars que tenim a la nostra ciutat i comarca són un referent arreu del país, pel que fa tan al model com al desenvolupament dels mateixos. El seu format poliesportiu permet que els nens i les nenes puguin practicar diversos esports de manera simultània amb la conseqüent millora de les qualitats físiques i motrius. Aquest model permet també tenir una millor perspectiva a l’hora d’especialitzar-se en un esport concret més endavant. La pràctica esportiva multidisciplinar que comporta l’esport escolar és primordial en aquestes edats. Però tot i això, s’ha detectat que molts nens i nenes passen a federar-se molt aviat apartant-se de l’esport escolar. Creiem que per aquests nens i nenes, dedicar-se a un sol esport deixant de conèixer i practicar molts d’altres és contraproduent, tenint en compte, a més a més, els perills que pot comportar per a la formació de la persona endinsar-se massa aviat en el món de la competició amb tot el que comporta. Per tant, ERC Igualada promourà la pràctica de l’esport escolar entre els nens i nenes d’entre 6 i 10 anys, i per aconseguir-ho iniciarem un diàleg amb tots els actors i agents implicats, des de les AMPES als clubs federats, amb l’objectiu de trobar fórmules per a potenciar la participació en els jocs escolars, i fins i tot ampliar l’oferta esportiva amb introducció de nous esports. D’aquest diàleg també en pot sorgir una reorganització de les franges horàries de la pràctica d’esport per tal de conciliar l’esport escolar amb l’esport federat. Es tracta, en definitiva, d’aconseguir un acord de ciutat per un model d’esport de base que, amb la implicació de totes les parts, aconsegueixi l’equilibri òptim entre la potenciació de la pràctica poliesportiva als Jocs Escolars i els objectius en les competicions federades per part dels clubs.

Proposta 5. Foment de l’esport entre els joves de 14 a 18 anys

Objectiu: Promoció de la pràctica de l’esport entre els joves de 14 a 18 anys, evitant l’alt percentatge d’abandonament en aquestes edats.

L’esport és una eina bàsica pel correcte desenvolupament de les persones, ens manté sans i en perfecte condicions per la vida quotidiana, ajuda a l’equilibri personal a la vegada que ens dóna eines de superació personal i sobre tot ens dóna valors. Les persones que han col·laborat en la sectorial d’esports d’ERC Igualada, han detectat que hi ha un percentatge d’abandonament de la pràctica de l’esport entre els joves de 14 a 18 anys bastant elevat. Les causes que provoquen aquest abandonament de l’esport en aquestes edats poden ser moltes i molt diverses, però ERC Igualada té clar que s’ha d’actuar per millorar-ho, ja que hi ha una gran oferta esportiva tant federada com amateur, i per tant, la majoria de joves poden encaixar en alguna de les moltes propostes que actualment s’ofereixen a Igualada. Des de la potenciació de la pràctica de l’esport escolar en el marc dels Instituts d’Ensenyament Secundari, i fins i tot, la planificació de tota una sèrie d’activitats, sempre amb el suport i implicació de les entitats, no incloses en les categories anteriors, com podrien ser sortides en bicicleta, sortides de cap de setmana, rutes de muntanya, etc., de manera que es pugui atraure als joves altra vegada cap a l’esport, que aquest sigui una alternativa saludable davant d’altres propostes d’oci, sobre tot d’oci nocturn. Per últim no es pot oblidar que la música forma part del món dels joves i per tant, hem d’integrar aquesta dins les activitats físiques que realitzin. Per això creiem imprescindible la implicació dels joves en la elaboració de les propostes així com en la promoció de les mateixes de manera que aconseguim el màxim de joves en la implicació esportiva de la ciutat.