Sectorials Govern participatiu

Govern participatiu

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial de Govern participatiu ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Reformular els canals de participació existents entre ciutadans i ajuntament i adaptar-los a les dinàmiques actuals

Objectiu: Entendre la participació com una política transversal del govern per tal de fomentar-ne la pràctica i adaptar-la a les necessitats dels ciutadans.

En un moment en què la democràcia s’està posant en dubte en quant a la capacitat de decisió i acció dels ciutadans, ERC Igualada vol posar una atenció especial en la participació d’aquests ciutadans en les decisions governamentals més importants. Per aquest motiu, entén les polítiques de participació i consulta als veïns de forma transversal, afectant a totes les regidories i emanant des de l’alcaldia. Per això, proposa reformular els canals de participació ciutadana ja existents, per adaptar-los a les dinàmiques actuals, obrint-los i fomentant la participació en els mateixos, de forma que els ciutadans els coneguin i sàpiguen què s’hi fa i com s’hi pot prendre part. Per aquest motiu, és necessari dotar de la corresponent estructura tècnica l’àrea encarregada de gestionar aquests canals. Una acció concreta a dur a terme seria la transformació dels Consells de Barri de forma que cadascú s’identifiqui amb el seu i la participació en els mateixos sigui real i accessible.

Proposta 2. Dinamitzar el teixit associatiu veïnal i la col·laboració entre entitats

Objectiu: Fomentar que les associacions de veïns o altres tipus d’entitats sectorials es coneguin entre ells i puguin establir vincles col·laboratius.

Igualada gaudeix d’un teixit associatiu, tant veïnal com sectorial, molt potent, però en alguns casos poc reconegut entre la població i les mateixes entitats, tot i alguns exemples d’èxit de col·laboració. Per aquest motiu, la secció local d’ERC creu que s’ha de treballar en la dinamització del teixit associatiu veïnal, recollint les iniciatives de les entitats, per tal de desenvolupar un sentiment comunitari i fomentar la col·laboració entre elles. Cal donar al teixit associatiu i als centres cívics de la ciutat la importància que es mereixen com a espais de desenvolupament de la comunitat. Convertint les entitats i espais cívics en referents per a l’Ajuntament i en eines de diàleg i participació per a transmetre les propostes dels ciutadans als òrgans de govern, aproximant la relació de l’administració i el ciutadà. En aquest sentit, les entitats han d’esdevenir un referent veïnal i sectorial tant per als ciutadans com per al consistori.

Proposta 3. Crear espais d’aprenentatge en matèria de participació ciutadana i dinamització comunitària

Objectiu: Promoure els valors democràtics i els canals de participació existents a través d’un programa de formació en participació ciutadana i acció comunitària.

A participar s’aprèn participant. Posar a l’abast eines i coneixements entorn de la participació, per tal que les entitats i la ciutadania puguin desenvolupar de forma plena la participació, creant un programa de formació i ajudant a enfortir la qualitat democràtica en entitats i en la ciutadania en general. Una acció concreta a desenvolupar dins d’aquest objectiu seria el d’implantar projectes de participació a les escoles, començant des de la base, per a què els infants s’eduquin en la participació i en el diàleg en la presa de les decisions.

Proposta 4. Treballar els grans temes de ciutat de forma participada

Objectiu: Crear els canals i mecanismes participatius puntuals per a treballar els assumptes rellevants de la ciutat.

Igualada està en un moment de transformació i modernització constant amb la incorporació de nous programes i projectes que afecten al conjunt de la ciutat. Des d’ERC Igualada, s’aposta per consultar la ciutadania i crear tots els canals possibles de participació en els assumptes rellevants que hagi de decidir el govern i que afectin tota la ciutat. Alhora aquests espais puntuals de participació esdevindran una eina d’informació i implicació de la ciutadania en els grans projectes de desenvolupament de la ciutat. Un cas concret, per exemple, seria el de permetre la participació dels veïns en programes com és el recent de “Ciutat Amable”. Aquest nou concepte de ciutat caldria posar-lo en coneixement dels ciutadans, preguntant què és per els veïns una ciutat amable i animar-los a fer aportacions per tal de millorar i ampliar el projecte abans que aquest estigui aprovat i es posi en funcionament.

Proposta 5. Garantir la fluïdesa de la comunicació per tal de dotar als ciutadans d’una informació municipal transparent

Objectiu: Establir els canals de comunicació necessaris per tal de mantenir informats als ciutadans.

Com a pas previ al foment de la participació ciutadana, cal reforçar els canals d’informació i de comunicació existents dirigits a la ciutadania per tal que aquests tinguin els coneixements i la informació necessària, adaptant el llenguatge, per a poder participar en plenes garanties a través dels canals de participació existents. Els ciutadans han de conèixer les línies d’actuació del govern en cada moment i que aquest hagi de rendir comptes amb els veïns del que s’està realitzant o deixant de realitzar. Cal que la comunicació estigui basada en la transparència i la reutilització de dades.