Sectorials Sanitat i salut pública

Sanitat i salut pública

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial de Sanitat i Salut Pública ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Millorar la Salut Pública al municipi fomentant els hàbits de vida saludables, formant i implicant els ciutadans en la seva pròpia salut

La primera de les propostes que des d’ERC Igualada volem treballar per a millorar la qualitat de vida i la salut de totes les persones que viuen a Igualada i a la comarca, és la realització d’un treball transversal i conjunt amb l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest treball conjunt es concreta en la prestació d’uns serveis que ajudin a les persones a millorar la seva salut dia a dia, potenciant l’apoderament del ciutadà i afavorint la participació ciutadana. Aquesta prestació de serveis, ERC Igualada els divideix en dos eixos concrets: el primer serien els serveis de Promoció de la Salut, amb l’objectiu de fomentar hàbits de vida saludable i potenciar el paper del ciutadà en la seva salut, amb actuacions concretes com serien la formació sanitària i de Suport Vital Bàsic/DEA des de les escoles; actuar amb l’elevada taxa d’obesitat infantil i patologies de salut mental; difondre programes d’educació sexual i MTS, alimentació i activitat física, drogodependències i nous consums; liderar el PSEC (Programa Salut, Escola i Comunitat); continuar amb el programa “pacient expert”, i sobretot, col·laborar i coordinar-se amb els centres de la xarxa assistencial. En segon lloc, es millorarien els serveis de Protecció de la Salut, duent a terme una millora del pla de control de la legionel·la; incrementant les inspeccions i controls sanitaris dels establiments públics; promovent actuacions d’educació sanitària; creant una identificació de qualitat per als establiments que compleixen els estàndards mínims; disminuint el risc per a la salut derivat de les condicions de l’entorn; promovent la responsabilitat ciutadana pel que fa a la tinença d’animals domèstics, i consensuant criteris clars i concisos a tots nivells en casos de brots de malalties.

Proposta 2. Treballar conjuntament amb el departament de Serveis Socials

La segona proposta en què treballa ERC Igualada en l’àmbit de la Sanitat i Salut Públiques és la de promoure, des de l’Ajuntament, conjuntament amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) un model d’integració de la xarxa de salut i la xarxa social, per a garantir l’atenció integrada social i sanitària a les persones que tenen necessitats d’atenció dels dos serveis.

ERC Igualada, amb aquesta proposta, s’adreça principalment a persones en situació de cronicitat i dependència, persones amb pèrdua o manca d’autonomia (materials, instrumental, relacional…), persones grans que viuen soles, persones grans amb sospita de maltractaments, persones sotmeses a violència de gènere, persones amb problemes de salut mental, infància de risc i persones o famílies amb mancança de recursos econòmics. En aquest sentit cal potenciar l’atenció sanitària i social a domicili, perquè creiem que “com a casa enlloc”. Per això, cal un model d’atenció continuat els 7 dies de la setmana, les 24 hores, establint la figura del gestor/a del cas tant de salut com d’atenció social, és a dir, un únic equip d’atenció a domicili. Creiem que cal donar suport a la independència de manera que aquella persona que encara sigui autònom, se li han de garantir que tingui les ajudes necessàries: teleassistència mòbil o banc d’ajudes tècniques. Creiem que seria molt positiu crear una xarxa de voluntariat per intercanvi d’experiències i ajudes i alhora estrènyer la col·laboració amb entitats i associacions d’ajuda mútua i associacions de familiars de malalts. Però per garantir la prestació d’aquests serveis amb el màxim d’èxit, cal promoure la capacitació professional polivalent de les persones encarregades de prestar-lo, per adaptar-se a les necessitats d’atenció a la persona i amb capacitat de treball interdisciplinari i revisar i corregir les barreres arquitectòniques a les llars que ho requereixin, per tal de facilitar la mobilitat de les persones que hi visquin. Però en aquells casos en què la mateixa situació no faci possible que el pacient pugui estar a casa, hem de vetllar perquè “se senti com a casa”, i això seria possible creant places residencials per urgències socials, promocionar habitatges amb serveis per a persones amb pèrdua d’autonomia, pisos tutelats per a persones amb riscos d’exclusió social o fragilitat personal, i sobretot, ajustar els recursos existents a les necessitats detectades.

Proposta 3. Facilitar i agilitzar l’atenció al pacient amb patologia crònica

La proposta número 2, que parla del treball conjunt amb Serveis Socials ja introdueix aquest tema, perquè molts del pacients fràgils que precisaran assistència seran pacients amb alguna patologia mèdica crònica. Però a més a més, vivim en una ciutat on l’assistència primària, l’assistència hospitalària i els centres sociosanitaris són tres institucions diferents amb tres òrgans gestors independents. I els pacients amb patologia crònica sovint utilitzen recursos d’una, de l’altra i de l’altra, i ERC Igualada creu que és molt important que existeixi una coordinació entre els serveis, no només perquè això afavorirà l’atenció al pacient, sinó també perquè facilitarà la feina dels sanitaris que l’atenen. Des d’ERC Igualada valorem el treball que ja s’està fent en aquest àmbit i creiem hem de continuar tots en la mateixa línia i fer la feina de manera coordinada, però sobretot, des de l’Ajuntament s’ha de motivar, potenciar i facilitar, ja sigui proposant línies de treball, afavorint les vies de comunicació o facilitant aquest treball coordinat tant com es pugui, amb la creació, per exemple, d’una taula de coordinació dins l’òrgan de participació entre Departament de Salut i el món local.

Proposta 4. Vetllar i incrementar l’atenció al món adolescent

La població adolescent és una població en creixement en tots els aspectes, ja comencen a ser persones autònomes i mig independents, i en aquest món els adolescents tenen una facilitat molt gran per accedir a determinades substàncies (com l’alcohol, el tabac i les drogues). Des d’ERC Igualada considerem que cal posar esforços en que els adolescents adquireixin uns hàbits de vida saludables i evitar les addiccions. A la ciutat ja tenim diferents iniciatives que ja funcionen adreçades a formar, reforçar conductes, etc., sobre els diferents tòxics o hàbits de consum, que s’haurien de complementar amb un increment del control en l’aplicació de la normativa al respecte. En aquesta etapa de la vida, és important treballar el creixement personal i les relacions socials. Iniciatives com la de Itaka, s’haurien de reforçar i fins i tot ampliar-ne la cobertura. Fan falta espais on els joves escoltin missatges sobre gestió de les emocions, dels vincles, espais de creixement personal, etc., on pugin rebre eines que els siguin d’ajuda. A més hem de continuar treballant els bons hàbits ciutadans i reforçar les bones pràctiques en tots els àmbits. És importantíssim continuar amb tot el programa de prevenció i difusió d’aspectes vinculats a l’esfera sexual i seguir difonent programes sobre educació sexual i prevenció de les malalties de transmissió sexual. Per últim en tots aquests temes, hem de fer sempre el doble plantejament: adolescent i entorn familiar. No té sentit un sense l’altre. Cal que tant els joves com les famílies coneguin tot el què es fa per acompanyar als joves en aspectes de millores d’hàbits de vida, i des d’ERC creiem que crear un espai on adreçar-se quan les famílies tenen un problema a casa seria molt important, per tal que professionals puguin assessorar sobre com vehicular-lo, com per exemple un espai de trobada de tipus “escola de pares amb fills adolescents” per tractar aspectes d’aquest tipus, compartir experiències i aprendre’n.

Proposta 5. Incrementar la transparència en la gestió dels serveis públics de salut i fomentar la participació

La transparència és imprescindible per a poder oferir a la ciutadania la millor informació sobre quins són els serveis públics de salut de la cartera de serveis, per conèixer qui i com els gestiona i sobretot per a poder retre compte davant dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta gestió. Des d’ERC creiem que un Ajuntament que vol vetllar per la salut dels seus ciutadans i ciutadanes, ha de vetllar també per la prestació dels serveis de salut, els programes de salut i els dispositius del territori, siguin o no de la seva competència. Els serveis sanitaris d’atenció primària, atenció especialitzada i atenció a la salut mental són bàsicament competència de la Generalitat de Catalunya, però l’Ajuntament participa en el Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia (Hospital d’Igualada) i n’és a tots els efectes corresponsable també de la gestió. Així doncs, les Actes del Consell Rector han de ser públiques i transparents per fer arribar als igualadins i igualadines tota la informació i totes les decisions sobre allò que els afecta. L’Ajuntament ha de ser present de forma activa en els òrgans de participació de salut i fomentar la participació dels i les professionals i les persones usuàries.  Haurà d’exigir la creació de comissions o grups per aquells aspectes que més incideixen o preocupen a Igualada, com poden ser: l’alta taxa d’atur i la seva afectació sobre la salut (sobretot salut mental), llistes d’espera per accedir a l’especialista, llistes d’espera per intervenció quirúrgica, atenció a les urgències… Pel que fa als factors socioeconòmics com l’atur, molt present a Igualada, i les desigualtats socials afecten a la salut provocant, entre d’altres, un augment dels problemes de salut mental. L’Ajuntament, que ha de ser actiu per tal de conèixer els dispositius per atendre persones amb problemes de salut, ha de disposar de totes les dades, i vetllar per una bona gestió amb l’objectiu últim de fer-ne el seguiment i avaluació adequada per part de l’Ajuntament posant tota la informació a disposició de la ciutadania, sempre vetllant per la protecció de dades. En temes de salut pública, s’han de fer transparents tots els programes de prevenció de la malaltia i de protecció i promoció de la salut que es duen a terme des de l’Ajuntament o des d’altres programes de salut pública de la Generalitat. Recollir les dades estadístiques per disposar d’informació sobre l’estat de salut al municipi i fer-les públiques, incloent la perspectiva de gènere en l’anàlisi dels indicadors de salut amb dades desagregades per sexe. Per últim cal treballar per una major participació dels ciutadans en allò que pot afectar la seva salut, sigui individual o col·lectiva. Crear un espai on es reculli l’opinió dels ciutadans sobre els serveis i els circuits assistencials per tal de fer propostes als organismes que els gestionen per la seva millora.