Sectorials Territori i sostenibilitat

Territori i sostenibilitat

Ompliu el formulari per si voleu col·laborar en aquesta sectorial.

Gràcies!!

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

Sectorial en la que vols col·laborar

A continuació us proposem les 5 propostes que la sectorial de Territori i Sostenibilitat ha redactat per a treballar en el marc 2015-2019.

Proposta 1. Fer el nou poum d’igualada i replantejar territorialment la ciutat          

La normativa actual obliga a cada municipi a la redacció d’un POUM (pla d’ordenació urbanística municipal) i Igualada encara no l’ha fet. Igualada viu un moment idoni per plantejar-se el repte de tramitar un nou POUM, articulador de la igualada del futur, i com a eina bàsica de solució dels problemes urbanístics actuals. Un POUM és necessari i és alhora un gran repte. Des d’ERC Igualada creiem que prèviament a que la ciutat d’Igualada redacti el seu POUM, cal una reflexió prèvia i conjunta a nivell de Conca d’Òdena. La realitat d’Igualada i de la Conca d’Òdena és que el municipis són conurbans i que formem una sola realitat urbanística. La individualitat urbanística, ja ens ha demostrat en el passat que no és una bona solució, i per això proposem, previ a la redacció del POUM municipal, treballar sobre la planificació urbanística territorial a nivell “regional” o supramunicipal, bàsicament entre els municipis que son conurbans, Igualada, Montbui, Vilanova i Òdena, deixant oberta la possibilitat d’ampliar-ho a altres municipis. La realitat és que tant Igualada, com Òdena, com Montbui tenen pendent la redacció i aprovació de un nou POUM, i que només Vilanova ja el té aprovat. És una gran oportunitat per fomentar el treball comú per tal de consensuar les principals actuacions territorials. Proposem fer un treball comú entre municipis, previs a cada un dels POUM’s per tal de consensuar un document tipus pla director que serveixi de full de ruta previ a cadascun dels nous POUMS. Sabem que aquest treball serà molt llarg però hem de sumar esforços perquè sigui una realitat. Proposem que la redacció del POUM doni exemple sobre noves formes de fer urbanisme, tècnic per sobre de tot, però també sorgit des de l’àmbit ciutadà, associacions, empresaris…., tots aquells que en un futur l’han de desenvolupar, consolidar i garantir-ne l’èxit. Proposem crear una gran plataforma d’actors locals amb suport d’experts, si cal externs, que el pensi, el creï i se’l faci seu. Si el POUM el fa la ciutat, la ciutat el podrà assumir i desenvolupar. Per aconseguir aquest objectiu de POUM de ciutat, es proposa la creació d’una OFICINA DEL POUM, prèviament a la contractació de l’equip redactor que haurà de definir les directrius bàsiques en base a les quals s’haurà de redactar el POUM. Aquesta oficina estarà formada per gent del territori i gestionada per un grup de tècnics, de l’Ajuntament o contractats per aquest fi. Alguns dels reptes urbanístics que proposem i que caldrà debatre al POUM, són: La previsió de creixement de la ciutat, l’adequació  de l’espai de l’antiga NII-sector les Comes com un gran parc;  la possibilitat d’admetre altres usos  i edificacions en aquest espai; la modificació i/o ampliació d’usos de la façana nord  del parc per generar una major activitat sobre el mateix parc; la possible ampliació i potenciació dels usos de la façana sud de L’Avinguda d’Europa; les possibles intervencions  al  barri del Rec i al polígon industrial de les Comes;  les millores de les connexions actuals o la creació de noves; la revisió dels usos a les diferents zones de la ciutat; la millora de  les zones verdes …

Proposta 2. Realitzar actuacions urbanístiques urgents prèvies al POUM

L’intent d’una proposta urbanística comuna entre municipis, prèvia al POUM, fa que el termini per a la redacció d’aquest s’allargui. Igualada però te reptes urbanístic que demanen d’urgència i que no poden esperar ara ja més i que cal afrontar, sense por, amb tranquil·litat i valentia. Per al barri del Rec, principal element que necessita d’urgència urbanística, des d’ERC Igualada proposem la redacció immediata d’un Pla Especial que es redacti i s’articuli mentre no es redacta i s’aprova el nou POUM. Aquest Pla Especial es redactaria, de manera similar al POUM, és a dir amb participació de tots els sectors implicats, i posteriorment aquest Pla Especial s’incorporaria al nou POUM. Proposem doncs la elaboració participada i la redacció d’un Pla Especial pel conjunt del Barri del Rec, que generi les modificacions necessàries per possibilitar possibles canvis d’usos, la seva dinamització econòmica i cultural, i una revitalització urbana i ciutadana.

Proposta 3. Gestionar de manera eficient els residus i protegir el nostre patrimoni natural

Des d’ERC Igualada proposem fer que la gestió dels residus sigui més eficient en tres fases. La primera és fer una campanya informativa i formativa sobre la gestió dels residus domèstics, comercials i industrials, i orientar una part d’aquesta campanya adreçada a les escoles públiques i concertades fent que a prop de cada escola i institut hi hagi els suficients contenidors de recollida selectiva. En la segona fase, un cop feta la campanya, es proposa incentivar el reciclatge a la ciutat, reduint en un percentatge aproximat al 10% el rebut de recollida d’escombraries per aquell barri que recicli més i millor. L’objectiu és publicitar primer la campanya, després oferir trimestralment les dades de recollida com a eina incentivadora i finalment donar a conèixer el barri de la ciutat que ho hagi fet millor, especificant quan s’ha estalviat amb el senzill gest de deixar cada residu al contenidor corresponent. La tercera fase és engegar el procés d’ implantació del sistema de recollida porta a porta, ja que això representa passar d’un reciclatge del 15% al 85% i, a més a més, significaria un importantíssim estalvi econòmic tant per la ciutat com per a tots els contribuents en la taxa d’escombraries. En temes de patrimoni natural, sabem que Igualada disposa de relativament poc Patrimoni natural, bàsicament el riu Anoia i les Guixeres. Pel que fa al riu, es proposa la restauració total de la llera, i la continuació i culminació del parc fluvial-passeig que ve de Vilanova del Camí. Es proposa un treball conjunt entre municipis per continuar el treball de revitalitzar una zona d’alt interès natural i paisatgístic. I respecte a les Guixeres proposem una doble actuació, primer de restauració i millora del entorn natural, i després una segona actuació de manteniment i establiment d’usos. Per a l’establiment de futurs possibles usos es proposa realitzar una consulta ciutadana entre diferents propostes. També sobre patrimoni natural, la ciutat d’Igualada, com a usuària i beneficiada de l’entorn natural extens proper, i també com a capital de comarca, volem donar un impuls i suport al municipis veïns en tasques de conservació del Patrimoni Natural i paisatgístic. Per últim, des d’ERC Igualada farem una campanya d’estalvi i sensibilització entre la ciutadania, i fer-la extensa a les diverses escoles i instituts de la ciutat, proposant-los millores concretes i assumibles per a cada centre. Igualment es proposa, com a mesures d’estalvi i eficiència realitzar un estudi de la il·luminació de la ciutat, amb el canvi de bombetes/sistema d’enllumenat per un altre de més eficient i de més baix consum.

Proposta 4. Millorar la mobilitat i l’entorn

Entenem com entorn totes aquelles actuacions imprescindibles per a la vida, el dia a dia d’una ciutat, com són per exemple, millores en enllumenat, voreres, escossells, forats a la via pública, mobiliari urbà, etc… Per això des d’ERC Igualada proposem la multiplicació dels canals de queixa i suggeriments entre la ciutadania i l’administració, per a que així les necessàries actuacions siguin més ràpides i efectives. A demès del reforç dels canals ja existents, proposem estudiar la creació d’una app sobre mobilitat i entorn per tal de potenciar, facilitar i reforçar la comunicació entre administració i ciutadans. Pel que fa a la mobilitat, proposem la continuació i potenciació del projecte d’anella verda, i alhora el treball conjunt amb els municipis veïns, tant en tasques de potenciació com de creació i de manteniment d’aquests recorreguts. Dins el mateix àmbit, proposem actuacions concretes en les entrades de la ciutat, amb una millor senyalització i manteniment, ja que creiem que cal millorar les zones d’accés a la mateixa, doncs és la primera impressió que té el visitant. Per últim creiem que és necessari reclamar amb urgència i insistència la connexió amb la Ronda Sud, com una eina més de la revitalització econòmica de la ciutat i del barri del Rec.

Proposta 5. Garantir el dret a l’accés a un habitatge digne

L’accés a l’habitatge és una problemàtica general que s’ha accentuat durant els últims anys degut a la greu crisi econòmica. Des de les administracions locals, i davant l’escassetat de recursos econòmics, cal potenciar polítiques orientades al foment del lloguer i la potenciació i posada en ús dels habitatges buits existents. Per tan, en aquest sentit, des d’ERC Igualada aplicarem la normativa existent que preveu futures sancions, per tal d’obligar a les entitats bancàries a posar a lloguer social la seva cartera d’habitatges buits. Però paral·lelament generarem noves polítiques de foment del lloguer, des de l’oficina local d’habitatge, identificant els habitatges existents buits, i creant una cartera municipal d’habitatges amb lloguer garantit, amb una gestió conjunta amb els propietaris dels mateixos. La mateixa formula proposem realitzar-la amb els locals comercials, amb la clara voluntat de generar activitat econòmica i oportunitats de feina. Per altra banda, la degradació i l’envelliment de les edificacions comença a ser preocupant i cal, des de l’àmbit local fomentar la realització d’aquestes inspeccions i les seves conseqüents millores. Fomentar la inspecció i futura millora de les edificacions es una eina articuladora per a la millora de la ciutat i el seu parc construït així com alhora una eina generadora d’activitat. Proposem doncs fomentar la realització de les ITE, (inspecció tècnica d’edificacions), com a eina molt necessària per al manteniment del parc construït i per l’establiment d’habitatges segurs i sanejats, que conseqüentment comportaran millores en el parc construït. Per a la realització d’aquestes millores, i amb la voluntat de no sobre gravar les economies dels ciutadans, es proposa compensar l’esforç, subvencionant parcialment el rebut de l’IBI.